Word's count802
Size5.04 Kb
Tags language
Rate 0.05
Best64-rule rate0.52
Online efficiency 1.43
DownloadDirect link
Torrent
 
/PWC Passcape wordlist collection 9.2014/PWC01/01 - Languages/Chinese.dic
cu
cuan
cui
cun
cuo
da
dai
daihua
daiyu
dan
dang
dao
dat
data
database
days
de
decade
dehui
dei
delacour
deng
dequan
description
detect
jiao
jie
jim
jimmy
jin
jing
jingui
jinxiang
jiong
jiren
jiu
john
ju
juan
jue
jun
junrong
ka
kai
kan
kang
kao
kb
ke
kei
particular
pd
pei
pen
peng
people
percentage
phonetic
phonetically
phrase
phrases
pi
pian
piao
pie
pin
ping
pinyin
please
po
possible
pou
pre
processing
program
they
think
this
ti
tian
tiandong
tianliang
tiao
tie
time
ting
to
tomayko
tonal
tong
too
total
tou
tsai
tsai4
tsaiword
tu
tuan
tui
tun
Mask Count
?l?l?l207
?l?l?l?l185
?l?l101
?l?l?l?l?l72
?l?l?l?l?l?l49
?l?l?l?l?l?l?l40
?l?l?l?l?l?l?l?l36
?l?l?l?l?l?l?l?l?l26
?d?d?d23
?l?l?l?l?l?l?l?l?l?l19
?d?d9
Type Count
123439
abcd756
12ab7
Length Count
3230
4187
573
649
741
836
928
1020
117
123
133
141
171
181
Ending Count
08
76
55
95
34
64
14
43
23
82
Ending Count
772
502
262
221
201
191
161
131
111
101
Ending Count
0011
1931
1501
1371
1341
1321
1201
0681
0631
3001
Ending Count
19521
19951
19961
19981
64771