Word's count295
Size2.97 Kb
Tags language
Rate 0
Best64-rule rate0.04
Online efficiency 0.1
DownloadDirect link
Torrent
 
wordbook.xyz\download\country\Czech-Republic\filozof.txt
bakcheios
bakchylidйs
bakchylides
bйros
beros
biуn
bion
bokchoris
bуlos
bolos
brysуn
bryson
clodius
daidalos
damastйs
damastes
dбreios
dareios
dйmйtrios
demetrios
dйmokйdйs
demokedes
dйmokritos
demokritos
diagorбs
faidon
favorinus
ferekэdйs
ferekydes
filippos
filolбos
filolaos
filoxenos
fulgentius
glaukos
gorgiбs
gorgias
hйfaistiуn
hefaistion
hйgйsianax
hegesianax
hekataios
hektуr
hektor
hйrakleidйs
herakleides
hйrakleitos
herakleitos
herennius
hermarchos
kуlуtйs
kolotes
kratйs
krates
kritiбs
kritias
laberius
leonteus
leontion
leukippos
leukipos
lucretius
lukianos
lykуn
lykon
mбgу
mago
manethуn
manethon
melanippidйs
melanippides
melissos
menandros
mйnбs
menas
praxagoras
prбxifanйs
praxifanes
prodikos
prуtagorбs
protagoras
ptolemaios
pyrrhуn
pyrrhon
pэthagorбs
pythagoras
satyros
sfarios
simmiбs
simmias
sofoklйs
sofkles
sуkratйs
sokrates
stilpуn
stilpon
stratуn
straton
thalйs
thales
Mask Count
?l?l?l?l?l?l?l?l?l37
?l?l?l?l?l?l?l?l31
?l?l?l?l?l?l?l?l?l?l30
?l?l?l?l?l?l?l29
?l?l?l?l?l?l?l?l?l?l?l19
?l?l?l?l?l?l13
?l?l?l?l?l?s?l12
?l?l?l?l?l?l?s?l11
?l?l?l?l?l11
?l?l?l?l?s?l8
?l?l?l?l?l?l?l?l?s?l8
Type Count
abcd178
[email protected]117
Length Count
47
521
623
749
850
955
1050
1133
127
Ending Count
Ending Count
Ending Count
Ending Count