Word's count410
Size2.09 Kb
Tags language
Rate 0.01
Best64-rule rate0.23
Online efficiency 0.22
DownloadDirect link
Torrent
 
wordbook.xyz\download\common-base\chinese.txt
duan
dui
dun
duo
e
en
eng
fa
fan
fang
fei
fen
feng
fo
fou
fu
ga
gai
gan
gang
gao
ge
gei
gen
geng
kuan
kuang
kui
kun
kuo
la
lai
lan
lang
lao
le
lei
len
leng
li
lia
lian
liang
liao
lie
lin
ling
liu
long
lou
pian
piao
pie
pin
ping
po
pou
pu
qi
qia
qian
qiang
qiao
qie
qin
qing
qiong
qiu
qu
quan
que
qun
ran
rang
rao
ting
tong
tou
tu
tuan
tui
tun
tuo
wa
wai
wan
wang
wei
wen
weng
wo
wu
xi
xia
xian
xiang
xiao
xie
xin
xing
Mask Count
?l?l?l174
?l?l?l?l122
?l?l74
?l?l?l?l?l25
?l?l?l?l?l?l3
?l2
?s2
?s?s?u?l?l?l?l?l?l?s?l?l?s?u?l?l?s?u?l?l?l?l?l?l1
?s?s1
?s?s?u?l?l?l?l?l?s?u?l?l?l?l?l?l?s?l?l?l?l?l?l?l?l?l?s1
Type Count
[email protected]#$3
abcd400
abC$7
Length Count
3174
4122
525
63
Ending Count
Ending Count
Ending Count
Ending Count